Vesijetin varausehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla Rokirent Oy:tä ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika

  • Vuokrauksen kohteena toimii vuokrausehdoissa merkitty ajoneuvo sekä erikseen määritellyt varusteet ja kuljetustraileri
  • Vuokra-aika alkaa ja päättyy vuokrasopimukseen merkittynä ajankohtana

Vesijetin luovutus vuokraajalle

 • Kun vuokraaja vastaanottaa vesijetin, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Jo olemassa olevista mahdollisista vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama. Vesijetti luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse tarvitsemansa polttoaineen. Polttoaineena on 98E

Vesijetin käyttö

  • Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Polttoaineena on 98E. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää turvavaijeria (turvakatkaisija). Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käyttäessään vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena. Vesijetti on lukittava aina sen jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle. Vesijetin vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin. Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa.
  • Jos vesijetille tapahtuu vahinkoa, vuokraamo perii vahingon suuruisen korvauksen, joka on enintään omavastuun suuruinen summa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä siihen liittyvät kadonneet osat ja varusteet. Mikäli vesijetille aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata vesijetin vakuutuksesta tai joka on seurausta asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on vesijetin luovuttanut, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, tai muusta sopimuksen vastaisesta toiminnasta, vastaa asiakas vahingosta täysimääräisesti ilman edellä mainittua omavastuurajausta mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäiviltä lasketaan voimassa olevan hinnaston mukaan.
  • Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vakuutukset

  • Vuokraamo vastaa siitä, että ajoneuvossa on voimassa oleva vuokravenevakuutus, joka käsittää ajoneuvon vahinkovakuutuksen sekä venevastuuvakuutuksen. Vakuutus ei kata vuokraajan henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
  • Palautettaessa ajoneuvoa tulee vuokraajan kirjallisesti vahvistaa, että ajoneuvolle ei ole sattunut pohjakosketusta tai muuta mahdollista vaurioita aiheuttavaa tapahtumaa.
  • Vuokraamo vastaa, että kuljetustrailerissa on voimassa oleva vaunuvahinkovakuutus.
  • Vuokraajan omavastuu on merkitty vuokrasopimukseen.

Vuokran maksu

  • Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei ole toisin sovittu.
  • Vuokraajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 7 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Tällöin vuokraajalle palautetaan etukäteen maksettu summa kokonaan takaisin. Myöhemmin kuin 7 vuorokautta peruutettujen varausten maksuja ei palauteta tai vuokraamolle syntyy laskutusoikeus koko vuokra-ajan mukaisesti, ellei maksua ole suoritettu etukäteen.

Vesijetin palautus

  • Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos vesijetti on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vauriot tämän sopimuksen mukaisesti. Vesijetti palautetaan vuokraamolle polttoainesäiliö täytenä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, vuokraamo perii tankkausmaksua 3 €/litra. Mikäli luovutus vuokraamolle myöhästyy, odotusajasta laskutetaan 120 €/alkava tunti (sis. alv).

Sopimuksen purkaminen

  • Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi että vuokraaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan ole kykeneväinen kuljettamaan vesijettiä. Vuokraajalle koituneita kuluja ei korvata takaisin. Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vesijetti on vuokraamosta riippumattomasta syystä pois käytöstä. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti koituneita kuluja ei korvata.

Erimielisyydet

  • Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Jos vuokraaja on rekisteröitynyt yritys, kanne nostetaan aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa